مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IOPS

مخفف عبارت IOPS

Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متداول...