لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 27 مهر 1397 - 00:21
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهوا...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس ...
NBIC
مخفف عبارت NBIC
Nanotechnology, Biotechnology, Information Technolog ...
فناوری نانو، بیوتکنولوژی، فناوری ا...
NNSS
مخفف عبارت NNSS
Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا N...
IMA
مخفف عبارت IMA
Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت ب...
VDSL
مخفف عبارت VDSL
Very high bit rate Subscriber Line
اینترنت پرسرعت مبتنی بر استاندارد ...
SAS
مخفف عبارت SAS
Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) ...
ABAS
مخفف عبارت ABAS
Aircraft Based Augmentation System
سامانهء افزونگی بر پایهء هواپیما