مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CPT

مخفف عبارت CPT

Current Procedural Terminology
اصطلاحات اقدامات پزشکی متداول که کدهای...
CPT

مخفف عبارت CPT

Cone Penetration Test
آزمون نفوذ مخروط یا به اختصار سی‌پی‌تی...