مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TDS

مخفف عبارت TDS

Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...
OLED

مخفف عبارت OLED

Organic Light Emitting Diode
دیود گسیل نور ارگانیک به اختصار OLED،...
TNT

مخفف عبارت TNT

Trini Nitro toluene
تری‌ نیترو تولوئن یا تی‌ان‌تی (TNT) یا...