مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CAO

مخفف عبارت CAO

Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...
OSTM

مخفف عبارت OSTM

Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر روی...
OVP

مخفف عبارت OVP

Osterreichische Volks Partei
حزب خلق اتریش (ÖVP) حزبی سیاسی در اتریش...
FEN

مخفف عبارت FEN

Forsythe Edwards Notation
یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به شکل...