مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف THC

Terminal Handling Charge

كاربرد عبارت در حمل و نقل مخصوصا كشتیرانی :
هزینه های جابجایی در ترمینال شامل عملیاتی همچون تخلیه از كشتی، حمل به محوطه، تخلیه وصفافی در محوطه، بارگیری بر روی كامیون صاحب كالا یا بلعكس می باشد.
THC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود