مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ITF

مخفف عبارت ITF

International Transport Workers Federation
انجمن بین المللی کارگران حمل و نقل...
TWM

مخفف عبارت TWM

Tehran Wagon Manufactoring
شركت واگن سازي تهران، در راستای توسعه و...