مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CEH

Certified Ethical Hacker

ین مدرك بر روی تكنیكها و تكنولوژیهای هك از دیدگاه دفاعی تكیه می نماید.تكنیكهای Hacking شامل راهها و روشهایی می باشد كه طی آن برنامه ها به نحوی طراحی می گردند كه كارهایی فراتر از آنچه از آنها انتظار می رود را در جهت سیاستها و پروسه های امنیتی ، انجام دهند.
CEH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود