مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRG

مخفف عبارت HRG

High Resistance Grounding
زمین با مقاومت بالا. در برخی مواقع ،...
LRG

مخفف عبارت LRG

Low Resistance Grounding
زمین با مقاومت کم. در برخی مواقع ، برای...
MDS

مخفف عبارت MDS

Myelodysplastic Syndrome
سندرم میلودیسپلاستیک (MDS) ناهنجاری در...
DMD

مخفف عبارت DMD

Duchenne Muscular Dystrophy
دیستروفی ماهیچه ای دوشن به اختصار DMD ،...
MFT

مخفف عبارت MFT

Multiprogramming with a Fixed number of Tasks
MFT چند برنامه‌نویسی با تعداد ثابتی از...