مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCC

Squamous-Cell Carcinoma

کارسینوم سلول-سنگفرشی (SCC) یا سرطان سلول سنگفرشی ( یا SqCC) سرطان از یک نوع سلول بافت پوششی، سلول سنگفرشی است. این سلول‌ها بخش عمده‌ای از اپیدرم پوست، و این سرطان یکی از اشکال عمده‌ای از سرطان پوست است.
SCC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود