مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AMIF

مخفف عبارت AMIF

Asylum, Migration and Integration Fund
صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام در اروپا...
HTLV

مخفف عبارت HTLV

Human T-Cell Lymphotrophic Viruses
ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک...
BMC

مخفف عبارت BMC

British Motor Corporation
بی‌ام‌سی یا بریتیش موتور کورپوریشن،...
SISMI

مخفف عبارت SISMI

Servizio per le informazioni e la sicurezza militare
اداره اطلاعات نظامی ایتالیا که به...
OHSAS

مخفف عبارت OHSAS

Occupational Health Safety Assessment Series
سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی (OHSAS)...