مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECEF

مخفف عبارت ECEF

Earth-centered Coordinate System
سامانه مختصات زمین‌مرکز، زمین‌ایستا با...
UTM

مخفف عبارت UTM

Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس...
STRESS

مخفف عبارت STRESS

Structural Engineering System Solver
یک زبان مسئله‌گرا که برای حل مسائل...