مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DAPP

Decentralized Application

Dapp برنامه هایی هستند که بر روی یک شبکه P2P از رایانه ها و نه یک کامپیوتر مرکزی اجرا می شوند. این اجازه می دهد تا نرم افزار بر روی اینترنت بدون کنترل توسط یک نهاد واحد اجرا شود.
DAPP
ارسال نظر

ارسال نظر