مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CBR

مخفف عبارت CBR

California bearing ratio
آزمایش CBR یا نشانه باربری كالیفرنیا...