مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMS

مخفف عبارت IMS

Irritable Male Syndrome
عارضه بدخلقی مردانه یا پریودی مردانه که...