مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AFI

مخفف عبارت AFI

Amniotic Fluid Index
AFI به معنی شاخص مایع آمنیوتیک است. این...