مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TUI

مخفف عبارت TUI

Text-based user interface
واسط کاربر متن بنیان به نوعی از واسط...
TMDS

مخفف عبارت TMDS

Transition Minimized Differential Signaling
TMDS به معنی ارسال تفاضلی و کم‌حجم...
UEFI

مخفف عبارت UEFI

Unified Extensible Firmware Interface
UEFI یک واسط نرم افزاری بین سیستم عامل...
GPIB

مخفف عبارت GPIB

General Purpose Interface Bus
گذرگاه واسط همه منظوره، یا چنان که...