مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...