مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

T3

مخفف عبارت T3

Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
TSH

مخفف عبارت TSH

Thyroid Stimulating Hormone
هورمون محرکه تیروئید یا TSH که به وسیله...
TSH

مخفف عبارت TSH

Thyroid Stimulating Hormone
هورمون محرکه تیروئید یا TSH که به وسیله...