مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACSM

مخفف عبارت ACSM

American Congress on Surveying and Mapping
کنگره نقشه برداری درآمریکا...