مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CRP

مخفف عبارت CRP

C-Reactive Protein
به پروتئين هايي که دراثر عواملی همچون...