مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICE

مخفف عبارت ICE

In Case of Emergency
برخی اشخاص تصور می کنند که تمام کاربران...
RFID

مخفف عبارت RFID

Radio-frequency identification
سامانهٔ بازشناسی با امواج رادیویی...