مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACL

مخفف عبارت ACL

Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...
ACL

مخفف عبارت ACL

Access Control List
فهرستی مرتبط با فایل حاوی اطلاعات مربوط...