مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WP

مخفف عبارت WP

White Phosphorus
شبه فلزی که به آسانی با اکسیژن ترکیب می...