مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PLD

Programmable Logic Devices

وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به چیپ هایی که قابلیت برنامه ریزی دارند اطلاق می شود)
PLD
ارسال نظر

ارسال نظر