مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCORM

Sharable Content Object Reference Model

SCORM یک استاندارد جامع آموزشی که در برگیرنده یک مدل مرجع برای عناصر آموزشی اشتراک‌پذیر، یک محیط زمان اجرا (Runtime environment) و نیز یک مدل تراکمی محتوای آموزشی می‌باشد. این مدل، در برگیرنده مجموعه ویژگی‌هایی است که تطبیق‌پذیری، دسترس‌پذیری و قابلیت استفاده مجدد را برای محتواهای آموزشی مبتنی بر وب فراهم می‌سازد. این استاندارد حاصل تحقیقات مؤسسات AICC، IMS، IEEE و Ariadne بوده و استاندارد آموزش الکترونیکی مورد تایید اکثر مراجع آموزش الکترونیکی دیگر در ایران و جهان می‌باشد.
SCORM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود