مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRT

مخفف عبارت SRT

Shortest Remained Time
الگوریتم SRT یکی از ساده ترین الگوریتم...
IIAF

مخفف عبارت IIAF

Imperial Iranian Air Force
نیروی هوایی ایران در دوران پهلوی نیروی...
JDF

مخفف عبارت JDF

Job Defintion Format
JDF در واقع زبان جهانی و استاندارد برای...