مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAS

مخفف عبارت SAS

Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) نوعی...
DORIS

مخفف عبارت DORIS

Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite
سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت...