مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AUMS

مخفف عبارت AUMS

Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AUMS)...
GREP

مخفف عبارت GREP

Globally search a Regular Expression and Print
grep یک نرم‌افزار خط فرمان است که برای...