مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIPS

مخفف عبارت MIPS

Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages
میپس یک معماری مجموعه دستورالعمل (ISA)...