مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PNU

مخفف عبارت PNU

Payame Nour Univesity
دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های...