مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MM

مخفف عبارت MM

Malignant Mesothelioma
نوعی سرطان است که در ملانوسیت‌ها...