مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VDS

مخفف عبارت VDS

Virtual Dedicated Servers
VDS به معنای سرور اختصاصی می باشد. سرور...
AIP

مخفف عبارت AIP

American Institute of Physics
موسسه فیزیک آمریکا معروف به اِی آی پی،...
AAPT

مخفف عبارت AAPT

American Association of Physics Teachers
انجمن مدرسین فیزیک آمریکا تاسیس ۱۹۳۰...
PING

مخفف عبارت PING

Packet InterNetwork Grouper
عمل پینک در بین مهندسان شبکه بسیار مورد...