مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AMIF

مخفف عبارت AMIF

Asylum, Migration and Integration Fund
صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام در اروپا...
CIRCAMP

مخفف عبارت CIRCAMP

Cospol Internet Related Child Abusive Material Project
پروژه مواد آزاردهنده کودکان مرتبط با...
SEPA

مخفف عبارت SEPA

Single Euro Payments Area
به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در...
EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
ESO

مخفف عبارت ESO

European Southern Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا یا ESO سازمانی...