مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FCIM

مخفف عبارت FCIM

Football Club Internazionale Milano
باشگاه فوتبال اینترناتزیوناله میلانو...
ENDESA

مخفف عبارت ENDESA

Empresa Nacional de Electricidad, S.A
اندسا (Endesa) بزرگترین شرکت انتقال برق...
AMIF

مخفف عبارت AMIF

Asylum, Migration and Integration Fund
صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام در اروپا...
CIRCAMP

مخفف عبارت CIRCAMP

Cospol Internet Related Child Abusive Material Project
پروژه مواد آزاردهنده کودکان مرتبط با...