مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSI

مخفف عبارت CSI

Caucasus Studies Institute
بنیاد مطالعات قفقاز - (CSI) یک موسسه...