مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIRCAMP

مخفف عبارت CIRCAMP

Cospol Internet Related Child Abusive Material Project
پروژه مواد آزاردهنده کودکان مرتبط با...
NCMEC

مخفف عبارت NCMEC

National Center for Missing and Exploited Children‎
مرکز ملی کودکان مفقود و مورد سوء...
CSAM

مخفف عبارت CSAM

Child Sexual Abuse Material
پورنوگرافی کودکان یا هرزه‌نگاری کودکان...
OME

مخفف عبارت OME

Otitis Media with Effusion
عفونت گوش میانی در قرن 18 شیوع فراوانی...
ROP

مخفف عبارت ROP

Retinopathy Of Prematurity
رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان...