مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HFS

مخفف عبارت HFS

Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...