مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OMIM

مخفف عبارت OMIM

Online Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...
MIM

مخفف عبارت MIM

Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...