مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NSCL

مخفف عبارت NSCL

National Superconducting Cyclotron Laboratory
آزمایشگاه ملی سیکلوترون ابررسانا مشهور...
LLNL

مخفف عبارت LLNL

Lawrence Livermore National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور مشهور به...