مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QSR

Quick Surface Reconstruction

محیط کاری (QSR) برای بازسازی سریع و آسان سطوح از روی داده­های خروجی ابر نقاط مورد استفاده قرار می­گیرد. این محیط با توجه به نوع شکل ورودی، چندین روش مختلف برای بازسازی سطوح ارائه می­دهد.
QSR
ارسال نظر

ارسال نظر