مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICH

مخفف عبارت ICH

IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
ALL

مخفف عبارت ALL

Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
CPP

مخفف عبارت CPP

Cranial Perfusion Pressure
فشار پرفیوژن جمجمه میزان CPP باید بالای...
CPCR

مخفف عبارت CPCR

Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation
اقداماتی است كه به منظور برقراری گردش...
TIA

مخفف عبارت TIA

Transient Ischemic Attack
حملهٔ‌ ایسکمی گذرا و یا در اصطلاح پزشکی...