مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UFO

مخفف عبارت UFO

Unidentified Flying Object
اشیای پرنده ناشناخته (بشقاب پرنده) یا...