لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 17:09
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DODAG
مخفف عبارت DODAG
Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که ب...
RPL
مخفف عبارت RPL
Routing Protocol for Low-Power
الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی...
IERS
مخفف عبارت IERS
International Earth Rotation and Reference Systems S ...
سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامان...
IfSAR
مخفف عبارت IfSAR
Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که ت...
ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection ...
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و ...
SRTM
مخفف عبارت SRTM
Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که ب...
OSTM
مخفف عبارت OSTM
Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر ...
RCPSP
مخفف عبارت RCPSP
Resource Constraint Project Scheduling Problem
مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت...
ELF
مخفف عبارت ELF
Extremely Low Frequency
سامد بس‌پایین در تقسیم‌بندی اتحادی...