لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 27 مهر 1397 - 00:17
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IERS
مخفف عبارت IERS
International Earth Rotation and Reference Systems S ...
سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامان...
IfSAR
مخفف عبارت IfSAR
Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که ت...
ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection ...
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و ...
SRTM
مخفف عبارت SRTM
Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که ب...
OSTM
مخفف عبارت OSTM
Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر ...
RCPSP
مخفف عبارت RCPSP
Resource Constraint Project Scheduling Problem
مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت...
ELF
مخفف عبارت ELF
Extremely Low Frequency
سامد بس‌پایین در تقسیم‌بندی اتحادی...
RAS
مخفف عبارت RAS
Reticular Activating System
شبکه ای کوچک از یاخته ها به طول حد...