مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SME

مخفف عبارت SME

Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...
SPM

مخفف عبارت SPM

Scanning Probe Microscopy
میکروسکوپ‌های پروبی روبشی (SPM) از یک...
NEMS

مخفف عبارت NEMS

NanoElectroMechanical Systems
سیستم‌های نانو الکترومکانیکی (NEMS)...
PCO

مخفف عبارت PCO

polcystic ovary syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...