مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCF

مخفف عبارت CCF

Convalescent Care Facilities
نقاهت بازیابی تدریجی سلامت و نیروی شخص...
URL

مخفف عبارت URL

Uniform Resource Locator
نشانی وب یا نشانی اینترنتی یا یوآرال...