مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RISC

مخفف عبارت RISC

Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است در...
QSAR

مخفف عبارت QSAR

Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار، (با...
RDS

مخفف عبارت RDS

Radio Data System
پروتکل های ارتباطی استاندارد برای تعبیه...
GEM

مخفف عبارت GEM

Global Entrepreneurship Monitor
دیدبان جهانی کارآفرینی، یک کنسرسیوم...
ICI

مخفف عبارت ICI

Iranian Combustion Institute
انجمن احتراق ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی...
IRSS

مخفف عبارت IRSS

Iranian Remote Sensing Society
انجمن سنجش از دور ایران اهداف - گسترش و...
ISOBC

مخفف عبارت ISOBC

Iran Society Of Biophysical Chemistry
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران اهداف - گسترش...