مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCA

مخفف عبارت MCA

Middle Cerebral Artery
سرخرگ مغزی میانی یا شریان مغزی میانی...
ECA

مخفف عبارت ECA

External Carotid Artery
سرخرگ سبات بیرونی یا شریان کاروتید...