مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NRAO

مخفف عبارت NRAO

National Radio Astronomy Observatory
رصدخانه ملی رادیو اخترشناسی آمریکا یک...
LANL

مخفف عبارت LANL

Los Alamos National Laboratory
آزمایشگاه ملی لاس آلاموس (LANL) یک مرکز...
SNL

مخفف عبارت SNL

Sandia National Laboratories
آزمایشگاه ملی سندیا (SNL) یک مرکز علمی...
WIPP

مخفف عبارت WIPP

Waste Isolation Pilot Plant
تاسیسات آزمایشی مجزاسازی ضایعات مشهور...