مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CV

مخفف عبارت CV

Curriculum Vitae
شما هنگام انجام کارهای حقوقی یا مثلا...