مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIS

مخفف عبارت MIS

Mercalli Intensity Scale
مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری...
HARP

مخفف عبارت HARP

High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
UTM

مخفف عبارت UTM

Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس...